Algemene voorwaarden van Verkeeropleidingen Chris van der Poel

Verklaringen van namen:

 1. Onder VOCP wordt verstaan: Verkeersopleidingen Chris van der Poel;
 2. Onder de cursist(e) wordt verstaan: de persoon die zich tot VOCP wendt voor het volgen van rij-opleidingen/ rijlessen/ examens/ nascholing code 95 e.d. ( oftewel hierna te noemen rij-onderricht);
 3. Onder CBR/CCV/BNOR wordt verstaan: de instantie die de rijvaardigheid toetst met inbegrip van tussentijdsetoetsen, praktijkexamens, theorie-examens e.d. ( hierna ook te noemen het onderzoek);
 4. Onder rij-instructeur(s) wordt verstaan: de persoon die rij-onderricht geeft aan de cursist(e) en werkzaam is bij VOCP.;
 5. Onder (rijl)lessen wordt verstaan: praktijk- en theoriegerichte opleidingen/ cursussen, zoals auto( motor) rijlessen, theoriecursussen, nascholing Code 95 e.d..

Algemeen:

 1. VOCP is gevestigd en kantoorhoudende te Almere, verricht haar rij-onderricht onder deze algemene voorwaarden.

Beginvoorwaarden:

 1. Voor praktijkrijlessen personenauto dient de cursist(e) 16,5 jaar of ouder te zijn. Tijdens de eerste rijles dient dit aangetoond te worden met een geldig legitimatiebewijs;
 2. Gedurende alle rijlessen neemt de cursist(e) naast de leskaart ook een geldig legitimatiebewijs mee;
 3. Bij het afnemen van diensten van VOCP gaat de cursist(e) automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van VOCP.

Artikel 1- Verplichting VOCP:

 1. De lessen worden gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (W.R.M.);
 2. VOCP is verzekerd tegen ongevallen inzittende, aansprakelijkheid jegens cursisten gedurende de rijles en hebben een uitgebreide lesvoertuigenverzekering;
 3. De cursist(e) ontvangt zo veel mogelijk les van dezelfde rij-instructeur;
 4. De lessen zullen worden benut voor het geven van praktijk- en/of theorieles, uitleg, informatie, noteren van afspraken e.d.;
 5. 14 Dagen na de datum van betaling van het onderzoek en ontvangst van de vereiste documenten heeft de cursist(e) het recht om een bewijs van de aanvraag voor het onderzoek op te vragen bij zijn/haar rij-instructeur. VOCP verplicht zich deze de eerst volgende rijles te overhandigen aan de cursist(e), mits deze is geaccepteerd door het CBR/CCV/BNOR. De examendatum en de examentijd zullen in overleg met de rij-instructeur in een later stadium van de opleiding worden vastgelegd;
 6. De cursist(e) die een onderzoek heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR/BNOR/CCV tot het afleggen van het onderzoek de beschikking hebben over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, of danwel een vervangende les(motor)voertuig;
 7. VOCP behoudt het recht om gemaakte afspraken ten alle tijden te kunnen wijzigen/ annuleren als gevolg van ongeval, spoedexamens, verkeers- en weersomstandigheden, ziekte, onvoorziene omstandigheden etc. Er zal een nieuw afspraak gemaakt worden. In dit geval zullen de gemiste lessen niet worden doorberekend aan de cursist(e);
 8. VOCP mag de praktijk- en/of theorieopleidingen van de cursist(e) per direct beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist(e) en/of zijn/haar gedragingen, die van oorzaak kunnen zijn door bijv. medische en/of psychische problemen, onder invloed van drugs, medicijnen, alcohol e.d.;
 9. Bij artikel 1.8 genoemde is de cursist(e) voor de praktijklessen gehouden de prijs van de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen, vermeerderd met administratiekosten, alsmede het door VOCP. al betaald examengeld (CBR/CCV/BNOR) te vergoeden. Indien lesgelden ineens of in termijnen bij vooruitbetaling is voldaan per bank t.n.v. VOCP, dan wordt   het bedrag niet gerestitueerd;
 10. Bij artikel 1.8 genoemde zal bij het volgen van klassikaal theorieopleidingen geen restitutie plaatsvinden;
 11. VOCP is niet aansprakelijk voor eventuele medische beperkingen, zoals vermeldt in de Eigen Verklaring. Mocht de cursist(e) toch rijlessen of een onderzoek verrichten waarbij (in een latere stadium) een medische beperking is geconstateerd, dan zal er geen restitutie en/of schadevergoeding plaatsvinden van reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen of ingeboekte onderzoek.
 12. De cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding over lessen die zijn overeengekomen in de opleidingsovereenkomt.

Artikel 2.- Verplichting cursist(e):

 1. De cursist(e) dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de lessen ( door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 min. in acht genomen) en bij niet/ te laat verschijnen op het afgesproken lestijd zonder tijdige afzegging ( zie punt 2 van dit artikel), wordt de gehele lesprijs in rekening gebracht;
 2. Bij verhindering van de afgesproken praktijkles dient de cursist(e) deze minimaal 48 uur van te voren schriftelijk of per e-mail/whattsapp of sms af te melden;
 3. Bij verhindering van de afgesproken  klassikale theoriecursus dient de cursist(e) deze minimaal 72 uur van te voren telefonisch af te melden;
 4. De cursist(e) heeft recht op kosteloos annulering binnen 7 dagen na aanmelding (via internet, telefonisch of persoonlijk). Artikel 2.2 en 2.3 blijven hierbij van kracht;
 5. Verhindering zoals genoemd in art. 2.2 en art. 2.3 kan uitsluitend op werkdagen ( ma. t/m vrij.) van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdagen en zondagen alsmede erkende nationale feestdagen worden niet meegerekend. Te late afzeggingen worden de kosten volledig doorberekend;
 6. Een te laat geannuleerde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege dringende reden, uitsluitend een begrafenis van een overledene in de naaste familie ( t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. (de cursist(e) is genoodzaakt om de verhindering d.m.v. overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij VOCP);
 7. De cursist(e) dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de lessen op te volgen;
 8. De cursist(e) is verplicht het overeengekomen  lesschema na te komen, zoals bijv. de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen lessen per week, tot aan de datum en tijd van het praktijkexamen;
 9. De cursist(e) dient voor de praktijklessen bij een pakket autorijlessen minimaal 1 rijles op te nemen, minimaal 1 keer per week.

Artikel 3.- Lessen (praktijkgericht):

 1. Lespakketten kunnen worden, tenzij vooraf anders wordt afgesproken en schriftelijk vastgelegd,  voldaan in één keer of in twee gelijke maandelijkse termijnen per bank aan VOCP, of contant per les aan de rij-instructeur waarbij het onderzoek, uit het pakket, vooruit wordt voldaan aan VOCP;
 2. Indien een lespakket in één keer wordt voldaan, dient het gehele verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van VOCP, vóór aanvang van de eerste les behorende tot dat pakket;
 3. Indien een lespakket in twee gelijke termijnen wordt voldaan, dient de eerste termijn van het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van VOCP, voor aanvang van de eerste les behorende tot dat pakket. De tweede termijn dient voor aanvang van de tweede helft van de lessen uit het pakket, doch niet later dan 30 dagen na betaling van de eerste termijn te zijn bijgeschreven op rekening van VOCP;
 4. Lespakketten verliezen hun geldigheid na een onderbreking van tenminste 3 aanééngesloten  maanden vanaf de laatst gevolgde les en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen;
 5. Lespakketten met inbegrip van onderzoeken hebben een totale geldigheidsduur van max. 18 maanden genomen vanaf de eerste rijles.
 6. De cursist(e) mag een  lespakket beëindigen mits de cursist(e) ieder week minimaal één blokuur rijles heeft genoten. De cursist(e) is in dit geval voor de praktijklessen gehouden de prijs van de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen, vermeerderd met administratiekosten, alsmede het door VOCP al betaald examengeld (CBR/CCV/BNOR) te vergoeden. Indien lesgelden ineens of in termijnen bij vooruitbetaling is voldaan per bank t.n.v. VOCP, dan zal VOCP het bedrag restitueren onder aftrek van de voorgaand vermelde kosten. Bij tussentijdse beëindiging worden de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen doorberekend voor de losse lesprijs;
 7. De cursist(e) dient een beëindiging van een lespakket schriftelijk te melden bij de rijschool. Artikel 3.4 en artikel 3.5 blijven hierbij van kracht.
 8. Mocht de cursist(e) meer rijlessen nodig hebben dan de rijlessen uit het pakket, dan dient de cursist(e) losse rijlessen bij te kopen voor hij/zij het onderzoek mag verrichten. Dit wordt gezien als een uitbreiding van het pakket. De losse lesprijs wordt gehanteerd tot en met de dag van het examen. Mocht de kandidaat onverhoopt zakken voor het onderzoek, dan mag de kandidaat een nieuwe pakket afsluiten of kiezen voor losse rijlessen.

Artikel 4.- Lessen (theorie gericht):

 1. Bij het ontvangen van theorieboeken, CD-Roms, volgen van theoriecursussen e.d. wordt een contante of bank betaling gehanteerd;
 2. Indien betaling per bank plaatsvindt, dient het gehele verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op de rekening van VOCP voor aanvang van de cursus/ ontvangst producten;
 3. Indien betaling per contante plaatsvindt, dient het gehele verschuldigde bedrag 7 dagen voor aanvang van de cursus/ ontvangst producten te worden voldaan bij VOCP;
 4. Aangekochte goederen als theorieboeken, CD-Roms e.d. worden niet retour genomen door VOCP;
 5. De toegangsgegevens voor de theoriecursus online worden digitaal toegezonden na ontvangst betaling;
 6. VOCP is niet aansprakelijk voor de theoriecursussen online in beheer van derden. Het eventueel niet of niet goed functioneren van deze onlinecursussen valt onder de verantwoordelijkheid van de maker van de cursus;
 7. VOCP kan niet instaan voor schade, overlast of andere problemen van welk aard dan ook die ontstaan door of voortvloeien uit het gebruik van de theoriecursus online.

 

Artikel 5.- Betaling:

 1. VOCP is gerechtigd een bedrag van inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De cursist(e) dient deze kosten voor aanvang van de eerste les per bank of contant  te voldoen;
 2. Tenzij anders is overeengekomen met VOCP, dienen de kosten van het onderzoek voor de 1e les of in de beginfase van de opleiding te worden voldaan, uiterlijk 4e rijles (2e blokuur);
 3. VOCP is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen. De cursist(e) heeft in dit geval het recht om de opleiding per direct stop te zetten, van welke hij/zij gebruik kan maken tot maximaal twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging;
 4. Indien betalingen uitblijven, wordt bij 7 dagen  nadat de achterstand is opgetreden een herinnering verzonden.
 5. Indien 7 dagen na de herinnering het volledige factuurbedrag niet is voldaan, dan zal de cursist(e) worden aangemaand waarbij VOCP administratiekosten in rekening zal brengen.
 6. Indien 7 dagen  na aanmanen het volledige factuurbedrag niet is voldaan, dan is de cursist(e) automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden wordt als gehele maand aangemerkt;
 7. Mocht na de gehele voorgaande procedure geen betaling plaatsvinden, dan is VOCP gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De hierbij komende kosten zullen ten laste worden gelegd aan de cursist(e).

Artikel 6.- Het onderzoek:

 1. Op alle onderzoeken zijn naast de algemene voorwaarden van VOCP ook de algemene voorwaarden van het CBR/CCV/BNOR van toepassing. U kunt de voorwaarde van het CBR/CCV/BNOR inzien op de rijschool of op de website van het CBR;
 2. VOCP is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het onderzoek door te berekenen aan de cursist(e). VOCP verplicht zich op verzoek van de cursist(e) een schriftelijke specificatie van de prijswijziging te geven.

Artikel 7.- Verhinderingen/annuleringen voor het onderzoek:

 1. VOCP is niet aansprakelijk voor de verhinderingen voor het onderzoek waarbij de schuld ligt bij de cursist(e) zoals te laat verschenen op afspreekpunt, geen geldige documenten, of dan wel een andere soort annulering door de cursist(e);
 2. Bij verhinderingen/ annuleringen, zoals vermeldt in artikel 7.1 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;
 3. Indien een verhindering van het onderzoek is ontstaan door dringende redenen, uitsluitend betreffende een begrafenis/ crematie in de familie t/m 2e graad of als de cursist(e) met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis op de dag van het onderzoek, dan is VOCP en het CBR/BNOR/CCV gerechtigd een bedrag voor administratiekosten in te houden. Het restant wordt overgemaakt naar de bank/giro rekening van de cursist(e). Of er wordt een nieuw onderzoek geboekt voor de cursist(e) na bijbetaling van de doorbelaste kosten;
 4. Bij ontstaan van verhindering zoals vermeldt in artikel 7.3, is de cursist(e) genoodzaakt om de verhindering schriftelijk binnen 14 dagen d.m.v. een overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij het CBR. Wanneer de cursist(e) niet in staat is de verhindering op deze wijze aan te tonen, dan zal VOCP de verhindering afhandelen zoals vermeldt in artikel 7.1;
 5. Wanneer de cursist(e) personenauto niet minimaal 1 keer per week 2 rijlessen achterelkaar ( oftewel een blokuur per week) volgt, en cursist(e) motor niet minimaal 1 rijles per week volgt, of dan wel te veel absent is voor de rijlessen, is VOCP gerechtigd om het examen niet bij te wonen en het lesvoertuig niet mee te geven voor het onderzoek;
 6. Als de cursist(e) nog betalingen moet verrichten op de dag van het onderzoek, dient de cursist(e) de betaling te geschieden per bank of contanten, voor het onderzoek. Als er geen betaling is ontvangen van de openstaande schuld, is CR gerechtigd om het onderzoek niet bij te wonen en het lesvoertuig niet mee te geven voor het onderzoek. De openstaande schuld blijft hierdoor alsnog een betalingsverplichting dat alsnog voldaan dient te worden.;
 7. In geval van artikel 7.1 en 7.5 en 7.6 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;
 8. VOCP is niet aansprakelijk voor onderzoeken die al reeds zijn genoten of voor het resultaat van het onderzoek. En de cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding hiervoor.

 

Artikel 8.- Vrijwaring:

 1. VOCP vrijwaart de cursist(e) voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met als uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist(e), alsmede bij het gebruik door de cursist(e) van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden;
 2. De cursist(e) verplicht zich om gerechtelijke uitspraak betreft ontzegging van het besturen van motorvoertuigen en/of ingevorderde rijbewijzen door te geven aan VOCP. Indien VOCP ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, vrijwaart de cursist(e) VOCP volledig. De cursist(e) zal alle ter zake aan VOCP opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn/haar rekening nemen.

 

Artikel 9.- Klachten/ Geschillen:

 1. Klachten dienen ten alle tijden schriftelijk te worden doorgegeven aan VOCP;
 2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt u uitgereikt bij het opmaken van een lesovereenkomst en is ook on-line opvraagbaar via de website https://www.chrisvanderpoel.nl

Versie: 15-10-2023